Działanie 1.8 „Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów”

0
3497

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.8 „Różnicowanie i nowe formy dochodów” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Wnioski można składać w terminie od dnia 8 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. włącznie. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach całego naboru, wynosi 31 000 000 złotych.
Wnioski o dofinansowanie w ramach naboru można składać na realizację operacji przyczyniających się do różnicowania dochodu rybaków przez rozwój działalności uzupełniającej, w tym inwestycji na statku, turystyki wędkarskiej, restauracji, usług środowiskowych dotyczących rybołówstwa oraz działań edukacyjnych związanych z połowami, o których mowa w art. 30 i art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20142.
Wnioski mogą składać:
– armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;
– posiadacz rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym3.
Kryteria wyboru operacji
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1) całkowita wartość dofinansowania ze środków EFMR wynosi:
a) nie więcej niż 50 000 euro – 5 pkt,
b) powyżej 50 000 euro – 3 pkt;
2) operacja będzie realizowana w gminach należących do powiatów, w których bezrobocie, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w roku poprzedzającym rok podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach niniejszego działania, jest:
a) powyżej średniej krajowej – 3 pkt,
b) poniżej średniej krajowej lub na poziomie średniej – 1 pkt;
3) dodatkowo 5 pkt przyznaje się, jeżeli wnioskodawca wykonuje łodziowe rybołówstwo przybrzeżne albo rybactwo śródlądowe, przy użyciu statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 12 m.