Działanie 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”

0
3273

Ogłoszony przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o dofinansowanie, w zakresie działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”, dotyczący działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,  kończy się z dniem 4 lutego włącznie.     Pomoc na realizację operacji w ramach działania „Zdrowie i bezpieczeństwo” przyznaje się na działania określone w art. 3-6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/5312 oraz działania, o których mowa w art. 44 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20143 zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 508/2014.
Wnioski może składać:
– właściciel lub armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;
– posiadacz rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.