Postępowanie ofertowe nr 08 – NIE-8

0
3723

Kołobrzeg 15.03.2019 r.
Zamawiający:
Połów Ryb Morskich Paweł Gmiter
Ul. Palińskiego 10
72-300 Gryfice
Tel. 604214986
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracam się z uprzejma prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycena kosztów pracy i materiałów wykonania chłodzenia ładowni łodzi rybackiej NIE-8 w dowolnej technologii.
2. Kryteria oceny oferty
100% cena
3. Termin składania ofert – 15 dni roboczych od przekazania zapytania lub od ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie internetowej. Oferty należy przesłać pocztowo na adres 72-300 Gryfice ul. Palińskiego 10 (decyduje data stempla pocztowego lub dostarczyć osobiście do rąk własnych inwestora lub na mailowego pgmiter@onet.eu.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
– nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z inwestorem
5. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.
6. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert, zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. W przypadku wycofania się z realizacji operacji przez inwestora zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podzielenia zadania pomiędzy kilku wykonawców i udzielenie zamówienia w części.