Postępowanie ofertowe nr 04 – KOŁ-48; KOŁ-110

0
3977

Kołobrzeg 01.07.2018 r.
Zamawiający:
Połów i Sprzedaż ryb Jerzy Iwańczyk
Ul. Wiejska 15a
78-111 Ustronie Morskie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycena kosztów pracy i materiałów wykonania systemu chłodniczego ładowni statków rybackich KOŁ-48 i KOŁ-110 wraz z gazowym systemem alarmowym:
1. Agregat chłodniczy Bock ze skraplaczem wodnym w wykonaniu morskim (sprężarka otwarta, skraplacz, grzałka oleju w karterze, wypełnienie olejem estrowym, koło pasowe)
2. Instalacja rurowa INOX pod sufitem (rury INOX, złączki INOX, uchwyty, materiały dodatkowe) Dodatkowa automatyka do agregatu (automatyczny regulacyjny-wypływowy zawór wodny skraplacza, zawór el.-magnetyczny wodny skraplacza, materiały dodatkowe)
3. Automatyka chłodnicza do agregatu, instalacja rurowa izolowana (zbiornik czynnika, zawór rozprężny, zawór el.-magnetyczny płynowy, cewka, filtr, wziernik czynnika, oddzielacz pary na ssaniu, zawór zwrotny tłoczny, odolejacz, presostat podwójny, Cu 22/12, armaflex, czynnik chłodniczy, materiały dodatkowe)
4. Instalacja elektryczna siłowa i sterownicza (skrzynia sterownicza z wyposażeniem, sterownik temperatury z wyświetlaczem, okablowanie)
5. Montaż (robocizna)
6. Koszty dodatkowe (transport, materiały dodatkowe)
7. Czujniki alarmowe do wykrywania gazu

2. Kryteria oceny oferty
100% cena
3. Termin składania ofert – 10 dni roboczych od przekazania zapytania lub od ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie internetowej. Oferty należy przesłać pocztowo na adres 78-111 Ustronie Morskie ul. Wiejska 15a (decyduje data stempla pocztowego lub dostarczyć osobiście do rąk własnych inwestora lub na mailowego kol-154@wp.pl
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
– nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z inwestorem
5. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.
6. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert, zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. W przypadku wycofania się z realizacji operacji przez inwestora zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania , odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części.