Postępowanie ofertowe nr 09 – KOŁ-148

0
3896

Kołobrzeg, 21.03.2019 r.

Zamawiający:

Połów Ryb Morskich Andrzej Gościniak

ul. Szkolna 29

78-132 Grzybowo

NIP: 6711300449

Tel. 603935197

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie  oferty cenowej w PLN.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycena modernizacji – zabudowy pokładu łodzi rybackiej KOŁ-148,  zgodnie z załączonym projektem koncepcyjnym.

W ofercie proszę wyszczególnić materiały i robociznę niezbędne do:

  1. Wykonania części stalowej
  2. Wykonania części aluminiowej
  3. Wykonania relingów na pokładzie ochronnym
  4. Wykonania i posadowienie żurawika rozładunkowego
  5. Montażu okien, drzwi i włazu
  6. Piaskowania i malowania zabudowy
  7. Wykonanie instalacji oświetlenia pokładu roboczego

1. Kryteria oceny oferty

100 % cena

2. Termin składania ofert – 15 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie internetowej. Oferty należy przesłać pocztowo na adres 78-132 Grzybowo ul. Szkolna 29 (decyduje data stempla pocztowego lub dostarczyć osobiście do rąk własnych inwestora lub na adres mailowy gosciniak@poczta.onet.pl

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

– nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z inwestorem

4. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.

5. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert, zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. W przypadku wycofania się z realizacji operacji przez inwestora zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia  postępowania. Ponadto zlecający zastrzega sobie możliwość  podzielania zadania pomiędzy kilku wykonawców oraz w przypadku opóźnień w pracach przez zleceniobiorcę do rozwiązania umowy i przekazania zadania w całości lub w części innym podmiotom. Inwestor, w ramach negocjacji, dopuszcza możliwość zlecenia dodatkowych prac w ramach przedmiotowego zadania. Szczegółowe ustalenia powinny zostać sporządzone w formie protokołu rozbieżności, a dodatkowe koszty powinny wynikać bezpośrednio z prac związanych z modernizacją zabudowy pokładu łodzi rybackiej KOŁ-148.

[pdf-embedder url=”http://portalrybacki.com/wp-content/uploads/2019/03/NC-18-25-100_Rev.0-Plan_Ogólny.pdf”] [pdf-embedder url=”http://portalrybacki.com/wp-content/uploads/2019/03/NC-18-25-1400-1-TABELA-GŁÓWNYCH-POŁĄCZEŃ-SPAWANYCH.pdf” title=”NC-18-25-1400-1-TABELA GŁÓWNYCH POŁĄCZEŃ SPAWANYCH”] [pdf-embedder url=”http://portalrybacki.com/wp-content/uploads/2019/03/NC-18-25-PT-1160_Rev.0_Luk_Ładunkowy.pdf”] [pdf-embedder url=”http://portalrybacki.com/wp-content/uploads/2019/03/NC-18-25-PT-1160-1_Rev.0_WŁAZ_500x1100.pdf”] [pdf-embedder url=”http://portalrybacki.com/wp-content/uploads/2019/03/NC-18-25-PT-1400_Rev.0_Pokłady_Ochronny.pdf”]