Zapytanie ofertowe – patroszarka

0
2942

Kołobrzeg            09.04.2019 r.

Zamawiający:

Adam Rębarz

Ul. Fiołkowa 5

78-100 Kołobrzeg

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycena dla jednostki KOŁ-57 zakupu, dostawy patroszarki  o następujących parametrach:

– przystosowane do ryb dorsz, witlinek

– patroszenie około 40 dorszy na minutę

– waga patroszarki do 400 kg

– napęd hydrauliczny

– dedykowana do rozmiaru ryby 30-75 cm

 

Kryteria oceny oferty

100% cena

  1. Termin składania ofert – 10 dni roboczych od przekazania zapytania lub od ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie internetowej. Oferty należy przesłać pocztowo na adres 78-100 Kołobrzeg,
    Fiołkowa 5 (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do rąk własnych inwestora lub na adres mailowy kol-154@wp.pl
  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

– nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z inwestorem

  1. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.
  2. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert, zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.