Postępowanie nr 03 – KOŁ-57

0
3992

Kołobrzeg 08.06.2018 r.
Zamawiający:
Armator Łodzi Rybackiej KOŁ-154
Ul. Fiołkowa 5
78-100 Kołobrzeg

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z uprzejma prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycena kosztów pracy i materiałów do wykonania zabudowy izolacji termicznej ładowni długość ok. 6 metrów/szerokość 5 metrów:

1. Montaż usztywnień wzdłużno-poprzecznych
2. Montaż blach poszycia wewnętrznego ładowni i montaż
3. Wykonanie rynny ściekowej i jej montaż
4. Wykonanie i montaż pilersów podziałowych ładowni
5. Wypełnienie izolacją termiczną – piana poliuretanowa samogasnąca
6. Wypiaskowanie ładowni
7. Malowanie ładowni.
2. Kryteria oceny oferty
100% cena
3. Termin składania ofert – 10 dni roboczych od przekazania zapytania lub od ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie internetowej. Oferty należy przesłać pocztowo na adres 78-100 Kołobrzeg ul. Fiołkowa 5 (decyduje data stempla pocztowego lub dostarczyć osobiście do rąk własnych inwestora lub na mailowego kol-154@wp.pl
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
– nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z inwestorem
5. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.
6. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert, zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. W przypadku wycofania się z realizacji operacji przez inwestora zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania , odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części.