Nabór wniosków w zakresie działania 1.6 „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej”

0
3467

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa ARiMR uruchomiono dofinansowanie w zakresie działania 1.6 „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej„, na realizację dwóch operacji, a mianowicie na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim, o której mowa w § 18 pkt  3 rozporządzenia wykonawczego oraz na realizację operacji dotyczących złomowania statku rybackiego oraz przekwalifikowania statku rybackiego, o których mowa w § 18 pkt  1 i 2 rozporządzenia wykonawczego.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1495, 1964 oraz z 2017 r. poz. 2040), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”, informuje, że w dniach od 24 listopada 2017 r. do  8 grudnia 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania 1.6 „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej”, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”, na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim, o której mowa w § 18 pkt  3 rozporządzenia wykonawczego.
W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  10 000 000 złotych.
Zgodnie z pkt XVII załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania” do rozporządzenia wykonawczego pomoc finansowa przyznawana jest zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1495, 1964 oraz z 2017 r. poz. 2040), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”, informuje, że w dniach od 24 listopada 2017 r. do 8 grudnia 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania 1.6 „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej”, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”, na realizację operacji dotyczących złomowania statku rybackiego oraz przekwalifikowania statku rybackiego, o których mowa w § 18 pkt  1 i 2 rozporządzenia wykonawczego.
W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  35 000 000 złotych.
Zgodnie z pkt XVII załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania” do rozporządzenia wykonawczego pomoc finansowa przyznawana jest zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.
Zgodnie z § 83 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.