Informacja o sposobie prowadzenia rybołówstwa komercyjnego w terminie

0
2244

Informacja z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o sposobie prowadzenia rybołówstwa komercyjnego w terminie od dnia 4 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W dniu 1 maja 2020 rozpoczął się zakaz połowów kwoty dorsza, przeznaczonej wyłącznie na przyłów, w podobszarach 25 i 26. Zakaz obowiązywać będzie do dnia 31 sierpnia 2020 r. W dniu 1 czerwca 2020 rozpoczął się zakaz połowów kwoty dorsza, przeznaczonej wyłącznie na przyłów, w podobszarze 24. Zakaz obowiązywać będzie do dnia 31 lipca 2020 r. Mając na uwadze powyższe, informujemy, że:  od dnia 4 czerwca do dnia 31 sierpnia na podobszarach 25 i 26 Morza Bałtyckiego, i  od dnia 4 czerwca do dnia 31 lipca na podobszarze 24 Morza Bałtyckiego obowiązuje zakaz prowadzenia jakichkolwiek połowów, w tym połowów ryb gatunków pelagicznych. Wyjątek stanowią: statki poniżej 12 metrów, które prowadzą połowy z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub drygawic, przy użyciu sznurów stawnych dennych, takli (z wyjątkiem takli dryfujących), węd ręcznych oraz podrywek lub innych biernych narzędzi połowowych na obszarach, na których głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów, zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej wydanej przez właściwe organy krajowe. Kapitanowie tych statków zapewniają możliwość monitorowania ich działalności połowowej w dowolnym momencie przez organy kontrolne państwa członkowskiego. W związku z zakazem połowów wyłącznie na podobszarach 24, 25 i 26 we wskazanych powyżej terminach, nie dotyczy on połowów na obszarach morskich wód wewnętrznych (np. Zalew Szczeciński). Biorąc pod uwagę powyższe, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pragnie poinformować, że na końcowym etapie legislacyjnym znajduje się nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. W ramach nowelizacji przewidziane jest wsparcie dla wszystkich armatorów statków komercyjnych, niezależnie od długości tego statku, w ramach działania 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, pod warunkiem prowadzenia działalności połowowej przez co najmniej 120 dni w okresie dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie. Wsparcie jest skierowane do armatorów statków rybackich za okres od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r. bez określenia maksymalnej ilości dni z które można ubiegać się o rekompensatę. Dodatkowo nowelizacja wprowadza ułatwienia w aplikacji o środki pomocowe m.in. poprzez zmniejszenie liczby załączników do wniosku o dofinansowanie, rozliczania operacji z podziałem na etapy ustalone przez beneficjenta jak również możliwości składania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.