Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.15 „Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – inwestycje na statkach rybackich”

0
2567

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.15 „Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – inwestycje na statkach rybackich”, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wnioski mogą składać właściciele lub armatorzy statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, którego długość całkowitą określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. włącznie.

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi
10 450 000 złotych.
O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów ustalona na podstawie kryterium – długość całkowita statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, którego dotyczy operacja, przy czym za statek rybacki o długości:
1) poniżej 12 m – przyznaje się 5 pkt,
2) od 12 m do 18 m – przyznaje się 3 pkt,
3) powyżej 18 m – przyznaje się 1 pkt.7