Okres ochronny dorsza na podobszarach 22-24 oraz zakaz poławiania dorsza przy użyciu włoków, niewodów duńskich i innych..

0
8737
Tired fishing fleet getting back, France near the Atlantic ocean

Zgodnie z załącznikiem nowego rozporządzenia Rady (UE) 2017/1970 z dnia 27 października 2017 r. od dnia 1 lutego do dnia 31 marca, w podobszarach 22-24, statkom rybackim zakazuje się poławiania dorsza przy użyciu: włoków, niewodów duńskich lub podobnych narzędzi połowowych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm lub z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplatających lub trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, za pomocą lin dennych, takli poza taklami dryfującymi, węd ręcznych i podrywek (tzw. zakaz narzędziowy).

Od powyższego zakazu ustanowiono odstępstwo dla statków o długości całkowitej poniżej 12 metrów oraz głębokości wody poniżej 20 metrów. Więcej informacji znajdą Państwo w piśmie otrzymanym z MGMiŻŚ, które znajduje się w załączniku.

Natomiast od dnia 15 lutego do 31 marca obowiązuje ustanowiony polskimi przepisami okres ochronny dorsza w podobszarach 22-24. Możliwe jest prowadzenie w tym okresie ukierunkowanych połowów dorszy nie dłużej niż przez 5 dni w danych miesiącu okresu ochronnego przez jednostki o długości całkowitej mniejszej niż 12 metrów, na wodach o głębokości poniżej 20 metrów.

Więcej informacji w piśmie MGMiŻŚ, które znajduje się w załączniku.

[pdf-embedder url=”http://portalrybacki.com/wp-content/uploads/2018/02/20180131130751426.pdf”]