Nabór wniosków w zakresie działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”

0
7677

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiło się ogłoszenie Prezesa Agencji w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”, o których mowa w art. 32 i art. 44 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.)

Wioski można składać w dniach od 14 listopada 2017r. do  8 grudnia 2017 r. włącznie. W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  20 000 000 złotych.

Zgodnie z pkt IV załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania” pomoc przyznawana będzie zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działań, o których mowa w art. 3–6 rozporządzenia delegowanego Komisji(UE) 2015/531 z dnia 24 listopada 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków, ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i poprawy efektywności energetycznej statków rybackich.

Zgodnie z § 83 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego, wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru operacji oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.