Nabór wniosków w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów”

0
3216

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1495 i 1964), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”, informuje, że w dniach od  4 grudnia 2017r. do 22 grudnia 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów”, o którym mowa w art. 42 i art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”.
W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  50 000 000 złotych.

Zgodnie z pkt XII załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania”, do rozporządzenia wykonawczego, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1) w ramach artykułu 42 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, operacja jest realizowana przez rybaków, którzy wykonywali rybołówstwo komercyjne na morzu przez:
a) więcej niż 90 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie – 5 pkt,
b) 75 – 89 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie – 3 pkt;
2)  w ramach artykułu 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, długość całkowita statku rybackiego, przy użyciu którego wykonywane jest rybołówstwo komercyjne, którego dotyczy operacja wynosi:
a) poniżej 12 m – 5 pkt,
b) od 12 – do 18 m – 3 pkt;
c) powyżej 18 m – 1 pkt;
3) w ramach artykułu 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014, wielkość dokonanych rocznych odłowów gospodarczych użytkownika rybackiego
w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła:
a) od 3 t do 15 t – 1 pkt,
b) powyżej 15 t do 25 t – 3 pkt,
c) powyżej 25 t – 5 pkt.

Zgodnie z § 83 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego, wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.