Postępowanie ofertowe nr 05 – KOŁ-48; KOŁ-110

0
4357

Kołobrzeg 20 .07.2018 r.
Zamawiający:
Połów i Sprzedaż ryb Jerzy Iwańczyk
Ul. Wiejska 15a
78-111 Ustronie Morskie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie oferty cenowej w PLN.
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycena dla jednostki rybackiej KOŁ-110 system do kontroli dwu trałów
1. Trawlmaster jednostka centralna
2. Hydrofon zasięg 700-2000 m G701HMF
3. Odległość desek trałowych, długość lin trałowych , głębokość (sensor)
4. Sensor odległości desek trałowych , drugi sensor
5. pomiar długości lin trałowych, drugi sensor
6. Zestaw do ładowania 4 sensorów x2 szt.
7. 4 obudowy czujników
8. Sensor wypełnienia włoków
8. Dostawa
2. Kryteria oceny oferty
100% cena
3. Termin składania ofert – 10 dni roboczych od przekazania zapytania lub od ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie internetowej. Oferty należy przesłać pocztowo na adres 78-111 Ustronie Morskie ul. Wiejska 15a (decyduje data stempla pocztowego lub dostarczyć osobiście do rąk własnych inwestora lub na adres mailowy b.gosciniak@orl-pr.pl
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
– nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z inwestorem
5. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.
6. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert, zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. W przypadku wycofania się z realizacji operacji przez inwestora zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania , odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części.