Postępowanie ofertowe nr 10 – KOŁ-57

0
3619

Kołobrzeg 26.03.2019 r.
Zamawiający:
Adam Rębarz
Ul. Fiołkowa 5
78-100 Kołobrzeg

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie oferty cenowej w PLN.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycena dla jednostki KOŁ-57 zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia:
– NAVnet TZtouch2:
– Multifunkcyjny Wskaźnik Nawigacyjny
– Czytnik kart SD do TZTL15F
-Manipulator zewnętrzny
-Uchwyt montażowy

 Oprogramowanie nawigacyjne:
– Oprogramowanie nawigacyjne TZ NAVIGATOR
– Map Media
 Radar morski:
– Radar morski 12 kW FAR 1513-BB/24RPM/DC
– Kabel antenowy 20 m do radaru morskiego
– Antena pasma X do radarów FAR
– Zasilacz
– Monitor 19’’ do radaru morskiego
 Autopilot:
– Adaptywny autopilot
– Dodatkowy manipulator do NAVPILOT-711C
– Joystick do autopilota
 Instalacja i uruchomienie:
– Materiały instalacyjne
– Instalacja i uruchomienie
Kryteria oceny oferty
100% cena
1. Termin składania ofert – 10 dni roboczych od przekazania zapytania lub od ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie internetowej. Oferty należy przesłać pocztowo na adres 78-100 Kołobrzeg,
ul. Fiołkowa 5 (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do rąk własnych inwestora lub na adres mailowy kol-154@wp.pl
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
– nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z inwestorem
3. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.
4. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert, zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. W przypadku wycofania się z realizacji operacji przez inwestora zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części. Inwestor zastrzega sobie również możliwość wykonania przyjętego zlecenia w części tj. rezygnacji z zakupu części urządzeń bez podawania przyczyny.