Nabór wniosków w zakresie działania „Różnicowanie i nowe formy dochodów”

0
4751

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiło się ogłoszenie Prezesa Agencji w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania „Różnicowanie i nowe formy dochodów”, o których mowa w art. 30 i art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Nabór wniosków trwa od 15 marca 2017 r. do 28 marca 2017 r. włącznie.

W ramach powyższego naboru ustalono limit środków finansowych, określonych dla przedmiotowego działania, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości 28 000 000 zł.

Zgodnie z pkt III załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania” do rozporządzenia wykonawczego o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) całkowita wartość dofinansowania wynosi:

a) nie więcej niż 50 000 euro – 5 pkt,
b) powyżej 50 000 euro – 3 pkt;

2) operacja będzie realizowana w gminach należących do powiatów, w których bezrobocie, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w roku poprzedzającym rok podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach niniejszego działania, jest:

a) powyżej średniej krajowej – 3 pkt,
b) niższe niż bezrobocie, o którym mowa w lit. a – 1 pkt;

3) dodatkowo 5 pkt przyznaje się, jeżeli wnioskodawca wykonuje, przy użyciu statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 12 m, łodziowe rybołówstwo przybrzeżne albo wykonuje rybactwo śródlądowe.

Zgodnie z § 83 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.