NOTA INFORMACYJNA DYREKCJI GENERALNEJ DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ I RYBOŁÓWSTWA

0
2306

Koronawirus stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego z ogromnymi konsekwencjami dla obywateli, społeczeństw i gospodarki Unii Europejskiej. Sektory rybołówstwa i akwakultury szczególnie dotkliwie odczuwają skutki wstrząsów rynkowych.

Niniejsza nota informacyjna udziela informacji Państwom Członkowskim na temat możliwości, które są bezpośrednio dostępne, i które mogą być niezwłocznie wykorzystane czy to na mocy obecnych przepisów EFMR (rozdział 1) czy też w ramach nowej pomocy państwowej przyjętej przez Komisję 19 marca 2020 (rozdział 2). Nota przekazuje również informację na temat środków, które zostaną udostępnione po przyjęciu przez współprawodawców i wejściu w życie pakietu interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia koronawirusem zaproponowanego przez Komisję Europejską dnia 13 marca 2020 jako bezpośrednia reakcja Europy, która ma na celu złagodzenie skutków wybuchu pandemii koronawirusa na sytuację społeczną i gospodarczą (rozdział 3).

Dodatkowo do tych środków, Komisja Europejska porozumiewa się w obecnie z sektorami rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa jak również z władzami państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, aby pilnie rozpatrzyć dalsze skuteczne narzędzia wsparcia.

Możliwe wsparcie w ramach istniejących przepisów

 

Komisja przypomina, że Rozporządzenie EFMR zapewnia różnorodne środki, które mogą zostać wykorzystane bezpośrednio w celu zmobilizowania budżetu Unii Europejskiej i państw członkowskich w celu udzielenia pomocy sektorowi rybołówstwa i akwakultury w celu radzenia sobie w sytuacji kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

 1. Priorytet Unii 1

W przypadku sektora rybackiego możliwe jest wykorzystanie następujących środków przewidzianych w Rozporządzeniu EFMR:

Innowacje – Artykuł 26

W celu motywowania do innowacji w sektorze rybołówstwa wsparcie w ramach EFMR mogą otrzymać projekty mające na celu rozwijanie lub wprowadzanie nowych lub ulepszonych produktów i sprzętu, nowych lub ulepszonych procesów i technik, oraz nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji, również na poziomie przetwarzania i obrotu.

Stąd też wszelkie czynności podejmowane przez rybaków, które mają na celu zażegnanie kryzysu spowodowanego koronawirusem w kontekście ulepszonego zarządzania, systemów organizacji, przetwarzania i technik mogą zostać objęte przez EFMR.

Jest to środek, który państwa członkowskie zazwyczaj mają w swoich Programach Operacyjnych.

Różnicowanie i nowe formy dochodów – Artykuł 30

W celu zmniejszenia uzależnienia od rybołówstwa jako reakcji na pandemię koronawirusa oraz zmianę warunków rynkowych i działalności gospodarczej, EFMR może wspierać inwestycje przyczyniające się do zróżnicowania dochodów rybaków poprzez rozwój działalności uzupełniającej, włącznie z inwestycjami na kutrach, turystyki wędkarskiej, restauracji, usług środowiskowych związanych z rybołówstwem i działalności edukacyjnej związanej z połowami.

Jest to środek, który państwa członkowskie zazwyczaj mają w swoich Programach Operacyjnych.

Zdrowie i bezpieczeństwo – Artykuł 32

W celu poprawy higieny, zdrowia i warunków pracy rybaków EFMR może wspierać inwestycje na kutrach lub w sprzęt indywidualny wyposażenia z zastrzeżeniem, że takie inwestycje wykraczają poza wymogi określone przepisami prawa unijnego lub krajowego.

Stąd też, mając na uwadze, że koronawirus stanowi nowe zagrożenie zdrowia I wszelkie działania podjęte w celu zwalczenia I złagodzenia niebezpieczeństwa są uznawane za wykraczające poza istniejące wymogi, środki poprawy zdrowia I bezpieczeństwa jako odpowiedź na kryzys spowodowany koronawirusem, np. w kategoriach środków pozostawania w pewnej odległości od innych członków załogi kutra, mogą być wspierane przez EMR.

Jest to środek, który państwa członkowskie zazwyczaj mają w swoich Programach Operacyjnych.

Fundusze wspólnego inwestowania w związku z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i incydentami środowiskowymi – Artykuł 35

W ramach EFMR można wnosić wkład do funduszy wspólnego inwestowania, które służą do wypłacania rekompensat finansowych rybakom tytułem strat ekonomicznych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne lub zdarzenia środowiskowe lub koszty ratownictwa rybaków lub kutrów rybackich w przypadku wypadków na morzu podczas wykonywania przez nich działalności połowowej.

Pomimo iż środek ten nie był stosowany przez państwa członkowskie w swoich Programach Operacyjnych, nowo wprowadzona możliwość pozwoliłaby na włączanie skutków działania koronawirusa do wpływu na czynniki związane ze zdrowiem (por. punkt 3).

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonego rybołówstwa – Artykuł 40.

W celu ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich w ramach zrównoważonego rybołówstwa z udziałem rybaków, tam gdzie jest to właściwe, EFMR może wspierać liczne działania wyłącznie ze zbieraniem odpadów, planami wypłaty rekompensat i działalnością mającą na celu utrzymanie i wspieranie różnorodności i usług w ramach ekosystemu, takich jak odbudowa szczególnych form ekosystemów morskich i siedlisk morskich i przybrzeżnych w celu wspierania zrównoważonych zasobów ryb.

Możliwe byłoby skierowanie rybaków do wykonywania działań takich jak zbieranie odpadów lub działalność w ramach ochrony środowiska jako zachowanie i zwiększenie różnorodności biologicznej jako reakcji na pandemię koronawirusa w przypadku całkowitego wstrzymania działalności połowowej.

Jest to środek, który państwa członkowskie zazwyczaj mają w swoich Programach Operacyjnych, w szczególności plany wypłaty odszkodowań tytułem zbierania śmieci.

 • Priorytet Unii 2

 

W przypadku sektora akwakultury mogłyby być podjęte następujące środki przewidziane Rozporządzeniem EFMR:

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę – Artykuł 48

EFMR może wspierać szereg inwestycji w akwakulturę, włączając w to modernizację jednostek akwakultury, w tym poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników sektora akwakultury, usprawnień i modernizacji związanych ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt oraz zróżnicowanie przychodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez rozwój działalności uzupełniającej.

Stąd też wszelkie czynności podejmowane przez przedsiębiorstwa akwakultury ukierunkowane na zwalczanie pandemii koronawirusa poprzez poprawę zdrowia i bezpieczeństwa, zdrowia zwierząt lub zróżnicowania działalności na skutek spadku popytu lub problemów w łańcuchach dostaw mogą być wspierane przez EFMR.

Jest to środek, który państwa członkowskie zazwyczaj mają w swoich Programach Operacyjnych.

Ubezpieczenie zasobów akwakultury – Artykuł 57

W celu ochrony dochodów producentów z sektora akwakultury EFMR może wspierać ubezpieczenie zasobów akwakultury pokrywające straty ekonomiczne powstałe w związku z co najmniej jednym z poniższych przypadków:

 1. klęskami żywiołowymi;
 2. niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi;
 3. nagłymi zmianami jakości i ilości wody, za które dany podmiot nie jest odpowiedzialny;
 4. chorobami w akwakulturze, awarią lub zniszczeniem obiektów produkcyjnych, za które dany podmiot nie ponosi odpowiedzialności.

Pomimo iż środek ten jest rzadko stosowany, Komisja zaproponowała aby środek ten pokrywał również wpływ na zdrowie spowodowany przez kryzys koronawirusa (por. punkt 3).

 • Priorytet Unii 4

Lokalne strategie rozwoju kierowane przez społeczność i rybackie lokalne grupy działania

EFMR wspiera lokalne strategie rozwoju poprzez zapewnienie wsparcia finansowego rybackim lokalnym grupom działania („RLGD”) jak to zostało określone postanowieniami Artykułu 61, które wprowadzają w życie lokalne strategie rozwoju jak to zostało określone postanowieniami Artykułu 60.

RLGD ustanawiają swoje strategie, a następnie EFMR wspiera ich realizację.

Zgodnie z Artykułem 63 wsparcie EFMR na rzecz realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność może zostać przyznane na następujące cele:

 1. podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, przyciąganie młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 2. wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się prze całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;
 3. wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
 4. propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
 5. powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarzadzaniu lokalnym zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Jedną z możliwości, które stoją przed lokalnymi strategiami rozwoju prowadzonymi przez społeczność jest ich aktualizacja lub modyfikacja w celu uwzględnienia potrzeb wynikających w wpływu pandemii koronawirusa. Takie uaktualnienie strategii może zostać przeprowadzone łatwo i szybko i zachęca się państwa członkowskie do poinformowania swoich odpowiednich RLGD o takiej możliwości.

Jest to środek ujęty w Programach Operacyjnych wielu krajów członkowskich. Należy odnotować, iż szczególnie na Południu Unii Europejskiej w wielu państwach członkowskich RLGD mają do dyspozycji znaczący budżet na potrzeby swojej działalności.

 • Priorytet Unii 5

EFMR wspiera również środki dotyczące obrotu i przetwórstwa, z których wykorzystane mogłyby być następujące:

Środki dotyczące obrotu – Artykuł 68

EFMR może wspierać środki dotyczące obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury, które mogą obejmować propagowanie jakości i wartości dodanej oraz bezpośredniego obrotu produktami rybołówstwa przez rybaków zajmujących się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym i rybaków łowiących z brzegu.

W rezultacie możliwe byłoby wspieranie kampanii promocyjnych konsumpcji ryb i owoców morza, a w szczególności wspieranie łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, które byłoby odpowiedzią na pandemię koronawirusa.

Jest to środek ujęty w Programach Operacyjnych wielu krajów członkowskich.

Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury – Artykuł 69

EFMR może wspierać inwestycje związane z przetwarzaniem produktów rybołówstwa i akwakultury, które poprawiają bezpieczeństwo, higienę, zdrowie i warunki pracy i przyczyniają się do nowych lub udoskonalonych produktów produktów, nowych lub udoskonalonych procesów lub też nowych lub udoskonalonych systemów zarządzania lub organizacji. Ten typ wparcia jest przyznawany wyłącznie małym i średnim przedsiębiorstwom („MŚP”), ponieważ przedsiębiorstwa inne niż MŚP otrzymują wsparcie wyłącznie za pomocą Instrumentów Finansowych.

Stąd też możliwe byłoby wspieranie działań w przemyśle przetwórczym, które poprawiają, zdrowie i bezpieczeństwo, systemy zarządzania lub organizacji jako odpowiedź na pandemię koronawirusa.

Jest to środek ujęty w Programach Operacyjnych wielu krajów członkowskich.

Działania organizacji producentów

Organizacje producentów (OP) mogą, w krótkim terminie, dostosować swoje Plany Produkcji i Obrotu („PPO”) do nowej / przyszłej sytuacji, a w szczególności, swoje strategie produkcji i obrotu w celu utrzymania pewnego poziomu działalności połowowej aby zapewnić swoją wiarygodność gospodarczą i stałe dostawy na rynek. Zachęca się ich wzięcia udziału w doraźnych krótkich kampaniach promocyjnych promujących konsumpcję ryb oraz rozważenie wykonalności stworzenia, mając na względzie ograniczenia przemieszczania się, sprzedaży elektronicznej i na odległość.

Działania kompetentnych władz Państw Członkowskich, które są odpowiedzialne za Plany Produkcji i Obrotu (PPO)

 • wypłata zaliczek na obowiązujące PPO

 

Regulacja EFMR (Art. 66(4)) stwarza możliwość przyznania przez państwa członkowskie zaliczki w wysokości 50% budżetu przewidzianego na cele przygotowania i realizacji PPO. Kwota ta może zostać uruchomiona niezwłocznie po zatwierdzeniu PPO. Konkretnie, ponieważ wszystkie OP powinny mieć ważne aktualnie obowiązujące PPO, takie zaliczki mogą być wypłacane niezwłocznie (pod warunkiem, że nie wypłacono zaliczek).

W przypadku gdy OP nie załączyła do swojego OPP przewidywanego budżetu (ponieważ nie jest to obowiązkowe), niezbędne będzie aby państwo członkowskie zwróciło się z prośbą do danej OP o niezwłoczne podanie szacunkowych wyliczeń przewidywanych wydatków na przygotowanie i realizację swoich PPO.

Te kwoty ujęte w budżecie są wyłącznie podstawą zaliczek: nie zobowiązują one państw członkowskich do udzielenia wsparcia działalności. Ostateczna wypłata będzie ściśle uzależniona od faktycznie poniesionych wydatków i uwarunkowana poziomem realizacji OPP (Art. 66(2) EFMR).

 • Wypłata zaliczek na zmienione i nowe PPO

 

Należy oczekiwać, że w nowych okolicznościach OP niezwłocznie rozważą wprowadzenie zmian swoich PPO w celu dostosowania swojej działalności i dostosują zbiorowe zarządzanie działalnością swoich członków do rozwoju rynku.

Zaprasza się państwa członkowskie do podjęcia działań w celu zredukowania czasu niezbędnego do zatwierdzenia zmienionych lub nowych PPO. Po ich zatwierdzeniu mogą zostać wypłacone zaliczki, niezależnie od zaliczek, które ewentualnie zostały wypłacone niezależnie od poprzednich PPO. Są to odrębne działania.

 • Skrócenie opóźnień w płatnościach

 

Ostateczne płatności związane z przygotowaniem i wprowadzeniem w życie PPO są uzależnione od zatwierdzenia rocznego sprawozdania (Art. 66 EFMR). Ponieważ PPO zbiega się z rokiem kalendarzowym, w obecnym okresie roku sprawozdania roczne z wykonania PPO za rok 2019 (lub okresu 2019 w przypadku wieloletnich PPO) zostały już złożone lub też zostaną wkrótce złożone (nie ma opóźnienia czasowego na złożenie takich raportów).

Uprasza się właściwe instytucje w państwie członkowskim do niezwłocznego rozpatrywania odnośnych próśb o wypłaty i, tam gdzie jest to konieczne, do przypomnienia danym OP o niezwłocznym złożeniu ich rocznych sprawozdań.

 • Zwiększenie poziomu wsparcia dla PPO

 

EFMR (Art. 66(3)) określa maksymalną wysokość poziomu wsparcia przyznawanego PPO na poziomie 3% średniej rocznej wartości produkcji wprowadzonej do obrotu przez tę organizację producentów, jednakże nie określa ona minimalnego poziomu wsparcia: państwa członkowskie posiadają jedynie obowiązek udzielenia wsparcia. Obowiązujące okoliczności stwarzają konieczność niezwłocznej zmiany finansowania jakie jest obecnie przyznane państwom członkowskim na przygotowanie i wprowadzenie w życie PPO. Faktycznie, zmniejszenie wartości sprzedaży w połączeniu z kluczową rolą OP w zarządzaniu kryzysem i związane z tym wydatki wynikające z realizacji PPO stwarzają konieczność zwiększenia przyznanych środków.

Dane państwa członkowskie mogą przewidzieć wprowadzenie poprawek do swoich PO w przypadku gdy zapewniły niższy poziom wsparcia PPO w swoich OP i uprasza się ich do zwrócenia szczególnej uwagi na mniejsze OP i OP drobnych rybaków.

 • Zwiększenie poziomu intensywności pomocy na rzecz OP

 

EFMR (Art. 95) przewiduje możliwość określenia intensywności pomocy dla OP na poziomie 75%. Faktycznie, maksymalny poziom operacji EFMR wynosi 50%, a ponadto państwo członkowskie może przyznać dodatkowe 25 punktów procentowych na operacje realizowane przez OP (Art. 95.4 i Aneks I do EFMR). Oczywiście powinno to być przewidziane w krajowym programie operacyjnym (PO).

Dane państwa członkowskie mogą przewidzieć poprawki do swoich PO w przypadku gdy przewidziały mniej niż 50% pomocy w swoich PO i / lub nie przewidziały możliwości udzielenia 25% dodatkowych 25 punktów procentowych do swoich PO.

 • Nowe tymczasowe ramy pomocy państwowej

 

Nowe tymczasowe ramy pomocy państwowej przyjęte przez Komisję dnia 19.03.2020 przewidują, że państwa członkowskie mogą przyznać tymczasowe ograniczone kwoty pomocy w formie dopłat bezpośrednich, zwrotnych zaliczek lub ulg podatkowych, gwarancji kredytowych lub subsydiowanych stawek oprocentowania kredytów (finansowanie krajowe) dla przedsięwzięć w sektorach rybołówstwa i akwakultury który zmaga się z trudnościami spowodowanymi pandemią koronawirusa.

W obliczu obecnego kryzysu maksymalna kwota na przedsięwzięcie w sektorze rybołówstwa i akwakultury wyniesie 120 000 euro. Beneficjentami mogą być przedsięwzięcia które zmagają się z trudnościami spowodowanymi pandemią koronawirusa. Ta tymczasowa pomoc nie dotyczy przypadków wyraźnie wyłączonych z pomocy de minimis z sektorze rybołówstwa i akwakultury (przypadki ujęte w Artykule 1(1)(a) do (k) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014:

 1. pomocy, której kwotę ustalono na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych lub wprowadzonych do obrotu;
 2. pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem;
 3. pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
 4. pomocy na zakup statków rybackich;
 5. pomocy na modernizację lub wymianę głównego lub dodatkowego silnika statku rybackiego
 6. pomocy na operacje zwiększające zdolność połowową kutra;
 7. pomocy na budowę nowych kutrów rybackich lub przywóz kutrów rybackich;
 8. pomocy na tymczasowe lub trwałe zaprzestanie działalności połowowej, chyba że została wyraźnie określona w rozporządzeniu EFMR (Rozporządzenie (UE) nr 508/2014);
 9. pomocy na zwiad rybacki;
 10. pomocy na przeniesienie własności przedsiębiorstwa;
 11. pomocy na bezpośrednie zarybianie;

Pomoc w ramach Pomocy Tymczasowej może być przyznana do 31 grudnia 2020.

Pomoc de minimis przyznawana w okresie poprzednich trzech lat na mocy przepisów pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa nie będzie zaliczana do progów określonych w ramach Pomocy Tymczasowej. Nie mają również zastosowania krajowych ograniczeń przepisów de minimis.

 • Wsparcie UE gospodarki europejskiej w ramach Inicjatywy Inwestycyjnej stanowiącej reakcję na koronawirusa:

 

Inicjatywa zaproponowana przez Komisję 13 marca, po jej przyjęciu przez współprawodawców, obejmuje następujące instrumenty ogólne stanowiące bezpośrednią reakcję, które odnoszą się również do sektora rybołówstwa i akwakultury.

uruchomienie rezerw pieniężnych w budżecie UE

Inicjatywa Inwestycyjna stanowiąca reakcję na pandemię koronawirusa będzie starała się uruchomić wszystkie istniejące środki budżetowe w celu zapewnienia wsparcia finansowego państwom członkowskim aby umożliwić im bezpośrednią reakcję na kryzys i jego długoterminowe skutki. Obejmuje to przekazanie wypłat, przekierowywanie funduszy spójności i udzielanie pomocy państwom członkowskim w przekierowywaniu środków tam, gdzie są one najbardziej potrzebne tak szybko, jak to tylko jest możliwe, włącznie z rejonami przybrzeżnymi.

Aby udostępnić środki na walkę z kryzysem, Komisja proponuje szybkie uruchomienie rezerw środków w gotówce pochodzących z funduszy spójności UE. Zapewni to niezwłoczną płynność budżetom państw członkowskich. Pomoże to alokować większą część 37 miliardów euro w początkowej fazie z jeszcze niealokowanych funduszy spójności w programach 2014-2020 tym samym zapewniając tak bardzo potrzebne pobudzenie inwestycji.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (2014-2020) posiada budżet w wysokości 5.7 miliarda euro, którym zarządza wspólnie z państwami członkowskimi. Wiele państw członkowskich nadal posiada w znacznej części niewykorzystane budżety EFMR na wsparcie swoich sektorów rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa, które mogą być wykorzystane do końca 2023. Mogą oni przekierować niewykorzystaną część budżetu na istniejące i nowe środki EFMR w swoich programach w celu zredukowania negatywnych skutków wpływu kryzysu koronawirusa na pracowników i przedsiębiorstwa w tych sektorach.

Na mocy przepisów Art. 22(2) EFMR[1] państwa członkowskie mogą wprowadzić w życie te zmienione programy bezpośrednio bez uzyskania wcześniejszej zgody Komisji. Ten sam artykuł 22(2) EFMR pozwala państwom członkowskim na transfer środków finansowych z budżetu EFMR pomiędzy priorytetami Unii o ile transferowane środki nie przekraczają 10% kwoty przeznaczonej na dany priorytet Unii.

Państwa członkowskie mogą pokrywać wydatki wstecz od 01 lutego 2020.

Zdecydowanie wzywa się państwa członkowskie do przyspieszenia wypłat beneficjentom poprzez maksymalne wykorzystanie uproszczonych opcji kosztowych dla pomocy ze środków EFMR, co może znacząco ograniczyć czas procedury wypłaty. Państwa członkowskie mogą również wykorzystać swój niewykorzystany Budżet Pomocy Technicznej EFMR w celu zatrudnienia personelu i przyspieszenia rozpatrywania wniosków o pomoc i wypłatę roszczeń na rzecz beneficjentów na skutek kryzysu koronawirusa.

Złagodzenie wpływu na zatrudnienie

Musimy chronić pracowników przed bezrobociem i utratą przychodów we wszystkich sektorach gospodarki. W szczególności Europejski Fundusz Społeczny może udzielić istotnego wsparcia w czasach obecnego kryzysu i w jego następstwie. Może on udzielić wsparcia opiece zdrowotnej, na przykład finansując środki ochrony, urządzenia medyczne, środki zapobiegające chorobom lub środki zapewniające dostęp do opieki zdrowotnej dla najbardziej wrażliwych grup. Ponadto może on wspierać programy krajowe, które pomagają złagodzić wpływ wybuchu pandemii w połączeniu z podnoszeniem kwalifikacji i przekwalifikowywaniem w czasie obowiązywania programu.

Europejski Fundusz Społeczny jest otwarty na wsparcie wszystkich sektorów gospodarki, włączając w to sektor rybacki, akwakultury i przetwórstwa. Stąd też zdecydowanie zachęca się kraje członkowskie do uruchomienia dostępnych środków Europejskiego Funduszu Społecznego również dla pracowników w tych sektorach.

Komisja przyspieszy propozycję legislacyjną Europejskiego Systemu Reasekuracji Bezrobocia w celu wsparcia polityki państw członkowskich, które chronią politykę zachowania miejsc pracy i umiejętności.

Państwa członkowskie mogą również wezwać Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji do wsparcia zdymisjonowanych pracowników i osoby prowadzące działalność na własny rachunek, włącznie z osobami z sektora rybackiego, akwakultury i przetwórstwa. Fundusz posiada na rok 2020 środki do wysokości 179 milionów euro do rozdysponowania pomiędzy dane sektory w całej Unii Europejskiej.

Zapewnienie płynności sektorowi średnich i małych przedsiębiorstw

Komisja udostępni 1 miliard euro z budżetu Unii Europejskiej jako gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Wraz z wsparciem dodatkowych gwarancji UE, EFI zachęci banki do zapewnienia płynności sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji . Oczekuje się, że zmobilizuje to 8 miliardów euro pracującego kapitału do finansowania i wsparcia co najmniej 100.000 małych i średnich przedsiębiorstw w UE, włącznie z sektorem owoców morza i usług takiego jak restauracje, co z kolei podtrzyma zapotrzebowanie na owoce morza.

Zwiększenie gwarancji budżetowych dla EFI może zostać udostępnione w nadchodzących tygodniach. Banki mogą skorzystać z dodatkowej płynności od kwietnia 2020, co pozwoli im na zwiększenie wsparcia na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, włącznie z sektorem uzależnionymi od rybołówstwa i akwakultury.

Rekompensata strat finansowych rybaków i producentów akwakultury przez EFMR

Komisja zaproponowała rozszerzenie zakresu działania mechanizmów ubezpieczeniowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) aby wypłacać rekompensaty finansowe tytułem strat gospodarczych spowodowanych kryzysem zdrowia publicznego. Jeżeli państwa członkowskie aktywują te środki, EFMR może wnieść wkład do wspólnych funduszy lub kontraktów ubezpieczeń zasobów aby wypłacić odszkodowania rybakom i farmerom akwakultury, których straty gospodarcze wynoszą więcej niż wartość 30% ich rocznego obrotu.

Zachęca się państwa członkowskie do niezwłocznego ustanowienia programów ubezpieczeń zasobów i wykorzystania rozdzielenia swoich budżetów EFMR dla wsparcia tych środków na rzecz rybaków i farmerów akwakultury.

[1] Przepisy EFMR: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego