1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”

0
2929

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Wnioski o dofinansowanie dotyczący tego naboru można składać w terminie od dnia 10 czerwca 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. włącznie. Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie, a limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru wynosi 16 553 015,05 złotych.

Pomoc na realizację operacji w ramach działania „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20142 przysługuje dla armatorów statków rybackich za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej trwającej maksymalnie 90 dni w 2019 roku przy użyciu danego statku rybackiego o długości całkowitej:                                                                                                                       1. poniżej 12 m, przy czym w przypadku takich statków zaprzestanie działalności połowowej może trwać do 120 dni w okresie obowiązywania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,                                                                                                                             2. od 12 m do 24 m, przy czym w przypadku takich statków zaprzestanie działalności połowowej może trwać do 180 dniw okresie obowiązywania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.