Stanowisko MGMiŻŚ w sprawie całkowitego zamknięcia połowów

0
1950

Poniżej przedstawiamy Państwu stanowisko Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie całkowitego zamknięcia połowów, które otrzymaliśmy od Naczelnika Wydziału Rybołówstwa Morskiego Departamentu Rybołówstwa.

„Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne pytania i pojawiające się informacje dotyczące zamknięcia wszelkich połowów na obszarze Morza Bałtyckiego w okresie od maja do sierpnia, przedstawiam co następuje.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2019/1838 z dnia 30 października 2019 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2020 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) 2019/124 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach, w podrejonach 25 i 26 Morza Bałtyckiego zakazane są połowy kwota dorsza, która jest przeznaczona wyłącznie na przyłów.

Przedmiotowe rozporządzenie wskazuje również, że na zasadzie odstępstwa od ww. zakazu okres zamknięcia nie ma zastosowania do unijnych statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 metrów, które prowadzą połowy z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub drygawic, przy użyciu sznurów stawnych dennych, takli (z wyjątkiem takli dryfujących), węd ręcznych oraz podrywek lub innych biernych narzędzi połowowych na obszarach, na których głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów, zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej wydanej przez właściwe organy krajowe.

Kapitanowie tych statków mają obowiązek zapewnić możliwość monitorowania ich działalności połowowej w dowolnym momencie przez organy kontrolne państwa członkowskiego. W podrejonie 24 od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca zakazane jest prowadzenie połowów dorsza stada zachodniego z odstępstwem wskazanym powyżej.

Dodatkowo w rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1241 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 2019/2006, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 i (UE) 2019/1022 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005, znaleźć można m.in. następujące ograniczenia w prowadzeniu połowów:

– od dnia 1 czerwca do dnia 15 września każdego roku w wodach podrejonów 22–31 zabrania się ukierunkowanych połowów łososia lub troci wędrownej;

– zabrania się zatrzymywania na statku następujących gatunków ryb, w przypadku gdy zostały złowione w obszarach geograficznych i w okresach podanych poniżej:

a) stornia – od 15 lutego do 15 maja w podrejonach 26–29 na południe od 59°30′ N

b) turbot – od 1 czerwca do 31 lipca podrejony 25, 26 i 28 na południe od 56°50′ N

– od dnia 1 maja do dnia 31 października każdego roku zabrania się prowadzenia działalności połowowej w granicach obszarów wyznaczonych przez połączenie loksodromami kolejnych punktów o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

a) obszar 1:— 55°45′ N, 15°30′ E;— 55°45′ N, 16°30′ E;— 55°00′ N, 16°30′ E;— 55°00′ N, 16°00′ E; — 55°15′ N, 16°00′ E; — 55°15′ N, 15°30′ E; — 55°45′ N, 15°30′ E

b) obszar 2: — 55°00′ N, 19°14′ E; — 54°48′ N, 19°20′ E; — 54°45′ N, 19°19′ E; — 54°45′ N, 18°55′ E;— 55°00′ N, 19°14′ E

c) obszar 3: — 56°13′ N, 18°27′ E; — 56°13′ N, 19°31′ E ; — 55°59′ N, 19°13′ E; — 56°03′ N, 19°06′ E; — 56°00′ N, 18°51′ E; — 55°47′ N, 18°57′ E; — 55°30′ N, 18°34′ E; — 56°13′ N, 18°27′ E

Należy mieć również okresy ochronne wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej  i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Z powyższych przepisów nie wynika całkowity zakaz jakichkolwiek połowów w miesiącach maj-sierpień. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie planuje wprowadzenia dodatkowych zakazów w aktach prawach krajowego.

Powyższe stanowisko zostało przedstawione w ramach spotkania oraz korespondencji z  Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa (EFCA).

Z poważaniem,”