Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy -rybaków

0
2217

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz działaniami mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie Polski oraz innych państw, oraz Uwzględniając problemy związane z czasowymi ograniczeniami funkcjonowania jednostek oświaty, w tym morskich jednostek edukacyjnych, a także tymczasowymi ograniczeniami w przemieszczaniu się obywateli, oraz Mając na uwadze znaczące utrudnienia odnawiania dyplomów, i świadectw przeszkolenia przez marynarzy, a także świadectw zdrowia, oraz Kierując się wytycznymi określonymi w piśmie okólnym Międzynarodowej Organizacji Morskiej Nr 4204/Add.5 z dnia 17 marca 2020 r. dotyczącego wytycznych w zakresie certyfikacji marynarzy, oraz Biorąc pod uwagę wyjątkowe i nadzwyczajne okoliczności,

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wprowadza następujące wytyczne dla marynarzy, armatorów oraz urzędów morskich, a także do wiadomości administracji innych państw i służb kontrolnych.

Marynarze których dyplomy lub świadectwa przeszkoleń utraciły ważność lub w najbliższym okresie utracą ważność, a spełniają warunki do odnowienia na podstawie przepisów rozporządzenia[1], mogą składać wnioski do urzędów morskich w formie elektronicznej, pod warunkiem przesłania skanów lub kopii wymaganych dokumentów wraz ze stosownym oświadczeniem (potwierdzające zgodność dokumentów
z oryginałami). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach urzędów morskich.

 

 1. Przedłużenie terminu ważność dokumentów marynarzy
  1. Świadectwa przeszkolenia, które są odnawiane na podstawie ukończonego przeszkolenia uaktualniającego:
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa (zintegrowane)
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego,
 • Świadectwo ratownika
 • Świadectwo starszego ratownika
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie opieki medycznej nad chorym

i które utraciły ważność dnia 1 marca 2020 r. i później, a wyjątkowe okoliczności spowodowane konsekwencjami COVID-19 uniemożliwiły przedłużenie ważności tych dokumentów, pozostają ważne do dnia 1 września 2020 r. Przedłużenie nie wymaga osobnego, urzędowego potwierdzenia.

  1. Dyplomy których ważność ukończyła się dnia 1 marca 2020 r. i później, a wyjątkowe okoliczności spowodowane konsekwencjami COVID-19 uniemożliwiły przedłużenie ważności takiego dyplomu, pozostają ważne do dnia 1 września 2020 r. Przedłużenie nie wymaga osobnego, urzędowego potwierdzenia.
  2. W wyjątkowych sytuacjach, marynarze znajdujący się w powyższej sytuacji, od których armatorzy lub służby kontrolne będą wymagać przedłużonego świadectwa lub dyplomu, nie spełniający wymogów do odnowienia określonych w rozporządzeniu, mogą otrzymać świadectwo lub dyplom z terminem ważności do 1 września 2020 r. Wnioski o odnowienie powyższych świadectw lub dyplomów można składać do urzędów morskich wyłącznie drogą korespondencyjną lub elektroniczną. Świadectwo lub dyplom zostanie odesłane pocztą na wskazany przez marynarza adres. Możliwe będzie również przesłanie skanu takiego dokumentu na wskazany we wniosku adres mailowy.
  3. Powyższe przedłużenie ważności dotyczy w szczególności marynarzy, którzy przebywają obecnie na statkach, a z uwagi na wprowadzone ograniczenia nie mogą odnowić dyplomu lub świadectw przeszkolenia.
  4. Z uwagi na nadzwyczajne okoliczności takiego przedłużenia, w sytuacji zmniejszenia ryzyka epidemicznego, przywrócenia możliwości przemieszczania się oraz wznowienia działalności dydaktycznej przez morskie jednostki edukacyjne, marynarze posiadający przedłużone w tym trybie dokumenty powinni w miarę możliwości niezwłocznie uzupełnić wszystkie wymagane braki, w celu przedłużenia terminu ważności posiadanych dokumentów, zgodnie z przepisami rozporządzenia1.
 1. Przedłużenie terminu ważności dokumentów pilotów morskich
  1. Osoby, których dyplomy pilotów morskich lub uprawnienia pilotowe utraciły ważność lub
   w najbliższym okresie utracą ważność, a spełniają warunki do odnowienia na podstawie przepisów rozporządzenia[2], mogą składać wnioski do urzędów morskich w formie elektronicznej, pod warunkiem przesłania skanów lub kopii wymaganych dokumentów wraz ze stosownym oświadczeniem (potwierdzające zgodność dokumentów z oryginałami). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach urzędów morskich.
  2. Dyplomy i uprawnienia pilotowe, których ważność ukończyła się dnia 1 marca 2020 r. i później,
   a wyjątkowe okoliczności spowodowane konsekwencjami COVID-19 uniemożliwiły przedłużenie ważności takiego dyplomu lub uprawnienia, pozostają ważne do 1 września 2020 r. Przedłużenie nie wymaga osobnego, urzędowego potwierdzenia.
 2. Świadectwo zdrowia
  1. W przypadku kiedy skutki epidemii COVID-19 uniemożliwiły odnowienia świadectwa zdrowia wydanego przez uznanych przez administrację morską lekarzy, świadectwa te uważane są za ważne do dnia 1 września 2020 r. Marynarz jest obowiązany posiadać takie świadectwo zdrowia
   z niekatulaną datą ważności i uzyskać nowe świadectwo zdrowia tak szybko jak to będzie możliwe.
 3. Przedłużenie kontraktów
  1. Armatorzy lub agencje zatrudnienia (działające w imieniu armatora), którzy napotykają problemy
   z repatriacją marynarzy po upływie terminu określonego w marynarskiej umowie o pracę (sporządzonej zgodnie z Konwencją MLC) mogą, indywidualnie w każdym przypadku, przedłużyć ważność umowy na maksymalny okres trzech miesięcy. Okres ten może ewentualnie zostać przedłużony na kolejne okresy, jeżeli sytuacja spowodowana epidemią uniemożliwi repatriację.
  2. Niezależnie od powyższego, działania związane z repatriacją powinny być dokonane przy najbliższej okazji.
  3. W przypadku konieczności przedłużenia marynarskiej umowy o pracę, należy sporządzić do niej aneks, w którym marynarzowi zapewnia się takie same warunki pracy, jak w umowie.
  4. Armatorzy statków pod polską banderą oraz agencje zatrudnienia wysyłające  marynarzy do pracy na statkach pod polską banderą, w przypadku skorzystania z takiego przedłużenia marynarskich umów o pracę, proszeni się o przekazanie danych marynarza / marynarzy, w tym danych dotyczących bieżących okresów umowy, dyrektorom urzędów morskich właściwym dla  miejsca rejestracji statku, na adresy e-mail Inspektoratów Państwa Bandery.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na brak uzgodnień międzynarodowych w tym zakresie przedłużenie ważności świadectw może nie być akceptowane przez wszystkie administracje morskie. W związku z powyższym w przypadku wątpliwości co do stosowania powyższych wytycznych lub w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z urzędami morskimi.
  2. Powyższe wytyczne mają zastosowanie do dyplomów i świadectw przeszkolenia wydanych przez polską administrację morską, a także świadectw zdrowia wydanych przez lekarzy uznanych przez polską administrację . Wytyczne te mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Wytyczne mogą ulec modyfikacji lub zostać cofnięte z uwagi na przyjmowane decyzje, dyrektywy lub inne akty na poziomie Unii Europejskiej lub Międzynarodowej Organizacji Morskiej. W takiej sytuacji wytyczne zostaną stosownie zaktualizowane lub wycofane.
  3. Ewentualne wnioski w sprawie przedłużania dokumentów marynarzy proszę kierować na adresy mailowe urzędów morskich dedykowane w tych sprawach:
   • Urząd Morski w Gdyni – wdm.gdynia@umgdy.gov.pl
   • Urząd Morski w Szczecinie – wdm1@ums.gov.pl
  4. Aktualne informacje będą zamieszczane na bieżąco na stronach internetowych urzędów morskich www.umgdy.gov.pl oraz www.ums.gov.pl.

[1] Rozporządzenie MGMiŻŚ z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 802)

[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego (Dz.U. z 2018 r. poz.38)