Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

0
2509

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży rybołówstwa morskiego.

Na co można składać wnioski

Pomoc na realizację operacji w ramach działania „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”, o którym mowa w art. 33 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20142 przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni, w przypadku, gdy tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ma miejsce między 1 lutego a 31 sierpnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-193.

Kto może składać wnioski

Armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne.

Długość całkowitą statku rybackiego określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pomoc na realizację operacji przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni, i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:

  1. poniżej 10 m – w wysokości 950 zł,
  2. od 10 m do 11,99 m – w wysokości 1 050 zł,
  3. od 12 m do 18 m – w wysokości 1 450 zł,
  4. od 18,01m do 24 m – w wysokości 1 750 zł,
  5. powyżej 24 m – w wysokości 2 250 zł

– za każdy dzień tego zaprzestania4.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 24 lipca 2020 r. do dnia 30 lipca 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020, poz. 1041).

Kryteria wyboru operacji

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.