Postępowanie ofertowe nr 01 – KOŁ-48; KOŁ-110

0
4029

Kołobrzeg 22.05.2018 r.
Zamawiający:
Połów i Sprzedaż ryb Jerzy Iwańczyk
Ul. Wiejska 15a
78-111 Ustronie Morskie
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie oferty cenowej w PLN.
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycena dla jednostki rybackiej KOŁ-48 oraz KOŁ-110

1. Montaż usztywnień wzdłużno-poprzecznych, montaż blach poszycia wewnętrznego ładowni, wykonanie rynny ściekowej i jej montaż, montaż pilersów podziałowych ładowni
2. Materiały do wykonania ładowni:
-nierdzewny kątownik – 963 kg
-nierdzewna blacha 3 316 L – 1152 kg
– nierdzewna blacha 2,5 M 316 L- 400 kg
Nierdzewna blacha ryflowana – 917 kg
6. Wypełnienie izolacja termiczną – piania samogasnąca 15 metrów sześciennych

2. Kryteria oceny oferty
100% cena
3. Termin składania ofert – 10 dni roboczych od przekazania zapytania lub od ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie internetowej. Oferty należy przesłać pocztowo na adres 78-111 Ustronie Morskie ul. Wiejska 15a (decyduje data stempla pocztowego lub dostarczyć osobiście do rąk własnych inwestora lub na adres mailowy b.gosciniak@orl-pr.pl
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
– nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z inwestorem
5. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.
6. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert, zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. W przypadku wycofania się z realizacji operacji przez inwestora zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części. Inwestor zastrzega sobie również możliwość wykonania przyjętego zlecenia w części, po dokonaniu stosownych uzgodnień z wykonawcą.
W załączeniu wzór oferty

OFERTA z dnia …………………..
dla
Jerzy Iwańczyk
78-11 Ustronie Morskie
Ul. Wiejska 15a

Oferta wykonania zabudowy izolacji termicznej ładowni w celu poprawy bezpieczeństwa dla KOŁ-110 i KOŁ-48
1. Montaż usztywnień wzdłużno-poprzecznych, montaż blach poszycia wewnętrznego ładowni , wykonanie rynny ściekowej i jej montaż-, wykonanie i montaż pilersów podziałowych ładowni – ………………. zł
2. Materiały do wykonania ładowni:
– nierdzewny kątownik -963 kg – …………………….. zł
– nierdzewna blach 3 316 L-1152 kg – …………………………zł
– nierdzewna blacha 2,5 M 316 L -400 kg – ……………………… zł
– nierdzewna blacha ryflowana -917 kg – ……………………………zł
3. Wypełnienie izolacja termiczną – pianą samogasnącą – 15 metrów sześciennych- ………………………………zł

Cena netto ………………………. zł plus VAT 0% za każdą jednostkę rybacką
Oferta obejmuje prace i materiały niezbędne do wykonania powyższego zakresu.
Oferta ważna ……………… r.